دمپریدون 10mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی سها 3,900 تومان
دمپریدون 10mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی فارابی 4,740 تومان
دمپریدون 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی ابوریحان 4,740 تومان
دمپریدون 10mg قرص خوراکی
سازنده: Wockhardt 1,080 تومان
دمپریدون 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 3,600 تومان
دمپریدون 10mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی اسوه 130 تومان
دمپریدون 10mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی حکیم 4,740 تومان
دمپریدون 10mg قرص خوراکی
سازنده: Sandoz Grup Saglik Urunleri 18,000 تومان
دمپریدون 10mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 4,740 تومان
دمپریدون 10mg قرص خوراکی
سازنده: اکتوورکو 5,700 تومان
دمپریدون 10mg قرص خوراکی
سازنده: دارودرمان پارس 4,740 تومان
دمپریدون 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی جالینوس 4,740 تومان
دمپریدون 10mg قرص خوراکی
سازنده: روزدارو 15,800 تومان
دمپریدون 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی امین 4,740 تومان
دمپریدون 10mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای رازک 4,740 تومان
دمپریدون 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی زهراوی 4,740 تومان
دمپریدون 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروئی و بهداشتی لقمان 130 تومان