فرآورده سنتی شربت بطری 250 میلی لیتری
سازنده: صبح امید ماه نور 15,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ۳۵ میلی لیتر
سازنده: داروسازی بنیان دارو
دکتر اهورا رفرش 30 م ل قطره
سازنده: اهورا دارو