پیرازینامید 500mg قرص خوراکی
PYRAZINAMIDE 500mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 3,600 تومان
داپسون 100mg قرص خوراکی
DAPSONE 100mg ORAL TABLET
سازنده: Scanpharm A/s 95,000 تومان
داپسون 50mg قرص خوراکی
DAPSONE 50mg ORAL TABLET
سازنده: Scanpharm A/s 90,000 تومان
داپسون 100mg قرص خوراکی
DAPSONE 100mg ORAL TABLET
سازنده: داروئی آرایشی و بهداشتی مینو