بداکویلین 100mg قرص خوراکی
سازنده: Adit Lifesciences
پیرازینامید 500mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 3,600 تومان
سیکلوسرین 250mg کپسول خوراکی
سازنده: Dong-a 84,000 تومان
سیکلوسرین 250mg کپسول خوراکی
سازنده: Macleods Pharmaceuticals Limited
داپسون 100mg قرص خوراکی
سازنده: Scanpharm A/s 95,000 تومان
داپسون 50mg قرص خوراکی
سازنده: Scanpharm A/s 90,000 تومان
کلوفازیمین 50mg کپسول خوراکی
سازنده: Abbott India Limited
ایزونیازید/ریفامپین 75mg/150mg قرص خوراکی
سازنده: Macleods Pharmaceuticals Limited
داپسون 100mg قرص خوراکی
سازنده: داروئی آرایشی و بهداشتی مینو