تریپل سولفا 3.42%/2.86%/3.7%,78g کرم واژینال
سازنده: لابراتوارهای سینا دارو 21,018 تومان
پیپرازین 500mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 400,000 تومان
کلیندامایسین 2%,40g کرم واژینال
سازنده: ایران آوند فر 21,018 تومان
کلوتریمازول 100mg شیاف واژینال
سازنده: ایران آوند فر 14,000 تومان
کلوتریمازول 2%,50g کرم واژینال
سازنده: پارس دارو 26,000 تومان
کلیندامایسین 2%,40g کرم واژینال
سازنده: کیش مدیفارم 21,018 تومان
کلوتریمازول 1%,50g کرم واژینال
سازنده: ایران ناژو 14,000 تومان
کلوتریمازول 100mg شیاف واژینال
سازنده: ایران ناژو 5,999 تومان
کلوتریمازول 2%,50g کرم واژینال
سازنده: ایران ناژو 29,500 تومان
کلوتریمازول 100mg قرص واژینال
سازنده: داروسازی جابرابن حیان 6,000 تومان
کلیندامایسین/کلوتریمازول 2%/2%,40g کرم واژینال
سازنده: سینا پیشگام دارو نوین 28,300 تومان
کلیندامایسین 2%,40g کرم واژینال
سازنده: فارماشیمی 21,018 تومان
کلیندامایسین 100mg شیاف واژینال
سازنده: Pfizer 69,000 تومان
کلیندامایسین 2%,40g کرم واژینال
سازنده: پارس دارو 21,018 تومان
کلیندامایسین/کلوتریمازول 2%/2%,30g کرم واژینال
سازنده: داروسازی تولید دارو 20,800 تومان
فورازولیدون 100mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تهران دارو 15,800 تومان
مترونیدازول 0.75%,70g ژل واژینال
سازنده: ایران ناژو 8,700 تومان
مترونیدازول 0.75%,70g ژل واژینال
سازنده: داروسازی تهران شیمی 6,500 تومان