ژل تزریقی داخل مفصلی 16mg/2mL
سازنده: نماینده کوبل دارو
ژل تزریقی داخل مفصلی 48mg/6mL
سازنده: نماینده کوبل دارو
ژل تزریقی داخل مفصلی 1.6%,2mL
سازنده: نماینده سینا امید برنا هوشمند
ژل تزریقی داخل مفصلی 3mL
سازنده: نماینده فرنوش داروطب
ژل تزریقی داخل مفصلی 1mL
سازنده: نماینده فرنوش داروطب
ژل تزریقی داخل مفصلی 2mL
سازنده: نماینده کوشان فارمد
ژل تزریقی داخل مفصلی 2mL
سازنده: نیکان طب کیمیا
ژل تزریقی داخل مفصلی 1mL
سازنده: نماینده فرنوش داروطب
ژل تزریقی داخل مفصلی 3mL
سازنده: نماینده فرنوش داروطب
ژل تزریقی داخل مفصلی 2mL
سازنده: نماینده گروه فیروز تجارت
ژل تزریقی داخل مفصلی 1.2mL
سازنده: نماینده درمان گستر ایوار
ژل تزریقی داخل مفصلی 2mL
سازنده: نماینده افق نیلوفر آتی
ژل تزریقی داخل مفصلی 2mL
سازنده: نماینده افق نیلوفر آتی
ژل تزریقی داخل مفصلی 10mL
سازنده: نماینده افق نیلوفر آتی
ژل تزریقی داخل مفصلی 1.6%,2mL
سازنده: آرمان فارمد دارو
ژل تزریقی داخل مفصلی 2mL
سازنده: نماینده دارو درمان سپهر 245,600 تومان
ژل تزریقی داخل مفصلی 2mL
سازنده: نماینده بینا چشم تهران
ژل تزریقی داخل مفصلی 2mL
سازنده: نماینده بینا چشم تهران
ژل تزریقی داخل مفصلی 2mL
سازنده: نماینده شفا یاب گستر
ژل تزریقی داخل مفصلی 4mL
سازنده: نماینده شفا یاب گستر