داروی سنتی روغن 30 میلی لیتر
سازنده: طب سینا گستر یاسین
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 میلی لیتری
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
داروی سنتی پماد 50 گرم
سازنده: ارمغان سبز آراز طب
داروی سنتی پماد 50 گرم
سازنده: طب گیاه امیر
داروی سنتی پماد 50 گرم
سازنده: میلاد دارو نور
فرآورده سنتی روغن ظرف 60 سی سی
سازنده: دارو گستر رضوان
داروی سنتی روغن 10 میلی لیتر
سازنده: طلای سبز طوبی 6,000 تومان
فرآورده سنتی معجون ظرف 100 گرمی
سازنده: باریج اسانس
داروی سنتی معجون 100 گرم
سازنده: باریج اسانس
داروی سنتی معجون 100 گرم
سازنده: طلای سبز طوبی
فرآورده سنتی معجون قوطی 30 گرمی
سازنده: تعاونی 320 فراورده های گیاهی ئیلاخ(شفا) 21,000 تومان
فرآورده سنتی پماد تیوپ 50 گرمی
سازنده: دکتر یوسف ولی زاده فرهاد صفر پوردهکردی دکتر فرهنگ تیرگیر
فرآورده سنتی مرهم تیوپ 15 گرمی
سازنده: پدیده سازان معجزه
فرآورده سنتی پماد ظرف 12 گرمی
سازنده: طب سینا گستر یاسین
فرآورده سنتی پماد جار 100 گرمی
سازنده: طب گیاه امیر
فرآورده سنتی معجون ظرف 100 گرمی
سازنده: اسماعیل ناظم
فرآورده سنتی پماد ظرف 12 گرمی
سازنده: طب سینا گستر یاسین
فرآورده سنتی پماد تیوپ 40 گرمی
سازنده: دانش بنیان شفانگر نظری