ادتات کلسیم دی سدیم 200mg/1mL,5mL تزریقی
سازنده: Samarth Life Sciences Pvt. Ltd
ادتات کلسیم دی سدیم 200mg/1mL,5mL تزریقی
سازنده: Samarth Life Sciences Pvt. Ltd
ادتات کلسیم دی سدیم 200mg/1mL,5mL تزریقی
سازنده: Samarth Life Sciences Pvt. Ltd
ادتات کلسیم دی سدیم 50mg/1mL,1mL تزریقی
سازنده: Delpharm Tours 1,632,500 تومان
استیل سیستئین 200mg/1mL,1mL تزریقی
سازنده: سینا پیشگام دارو نوین 23,000 تومان
استیل سیستئین 200mg/1mL,1mL تزریقی
سازنده: Zambon Spa 2,300 تومان
استیل سیستئین 200mg/1mL,1mL تزریقی
سازنده: Zambon 18,000 تومان
استیل سیستئین 200mg/1mL,10mL تزریقی
سازنده: داروسازی اکسیر 640,000 تومان
آمیل نیتریت 0.3mL اینهالانت تنفسی
سازنده: James Alexander Co 400,200 تومان
کلسیم فولینات 10mg/1mL,10mL تزریقی
سازنده: Hospira 27,400 تومان
کلسیم فولینات 10mg/1mL,10mL تزریقی
سازنده: Haupt Pharma 27,400 تومان
کلسیم فولینات 10mg/1mL,20mL تزریقی
سازنده: Haupt Pharma Wulfing Gmbh 86,800 تومان
کلسیم فولینات 10mg/1mL,20mL تزریقی
سازنده: روناک دارو 39,190 تومان
کلسیم فولینات 10mg/1mL,20mL تزریقی
سازنده: ایده گستر درمان 39,190 تومان
کلسیم فولینات 10mg/1mL,3mL تزریقی
سازنده: پویش دارو گستر برتر فارس