داروی سنتی روغن 20 میلی لیتر
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
داروی سنتی روغن 37 میلی لیتر
سازنده: گنجینه عصاره طبیعت 14,600 تومان
داروی سنتی روغن 10 میلی لیتر
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن قطره چکان 10 گرمی
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن شیشه 7 میلی لیتری
سازنده: نوشداروی توسن سلامت
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 میلی لیتری
سازنده: تقدیس هرب 7,500 تومان
فرآورده گیاهی محلول ظرف ۱۵ میلی لیتر
سازنده: داروسازی باریج اسانس 12,000 تومان