داروی سنتی روغن 20 میلی لیتر
TRADITIONAL MEDICINS 20mL OIL
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
داروی سنتی روغن 37 میلی لیتر
TRADITIONAL MEDICINS 37mL OIL
سازنده: گنجینه عصاره طبیعت 14,600 تومان
داروی سنتی روغن 10 میلی لیتر
TRADITIONAL MEDICINS 10mL OIL
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن قطره چکان 10 گرمی
TRADITIONAL MEDICINS10mL OIL
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
فرآورده گیاهی محلول ظرف ۱۵ میلی لیتر
HERBAL MEDICINE ۱۵ mL LOTION
سازنده: داروسازی باریج اسانس 12,000 تومان