بنزوکائین 5%,30g پماد جلدی
سازنده: داروسازی تهران دارو 260 تومان
بنزوکائین 5%,30g پماد جلدی
سازنده: داروسازی تهران دارو
بنزوکائین 5%,30g پماد جلدی
سازنده: داروسازی ابوریحان 260 تومان
بنزوکائین 7.5%,15g ژل دهانی
سازنده: ایران دارو 1,500 تومان
لیدوکائین-پریلوکائین 2.5g/2.5g,30g کرم جلدی
سازنده: ایران آوند فر 10,500 تومان
لیدوکائین 10mg/1dose,100mL اسپری جلدی
سازنده: لابراتوار های دنیای بهداشت 1,700 تومان
لیدوکائین 10mg/1dose,50mL اسپری جلدی
سازنده: لابراتوار های دنیای بهداشت 39,300 تومان
لیدوکائین-پریلوکائین 2.5g/2.5g,30g کرم جلدی
سازنده: داروسازی ابوریحان 16,110 تومان
لیدوکائین-پریلوکائین 2.5g/2.5g,30g کرم جلدی
سازنده: سبحان دارو 16,110 تومان
لیدوکائین-پریلوکائین 2.5g/2.5g,30g کرم جلدی
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 16,110 تومان
لیدوکائین-پریلوکائین 2.5g/2.5g,30g کرم جلدی
سازنده: اوکسین داروی وشت 10,500 تومان
لیدوکائین-پریلوکائین 2.5g/2.5g,30g کرم جلدی
سازنده: بازرگانی تدبیر کالای جم 10,500 تومان
لیدوکائین 10mg/1dose,65mL اسپری جلدی
سازنده: آراسته گستران پاسارگاد
لیدوکائین-پریلوکائین 2.5g/2.5g,30g کرم جلدی
سازنده: ایران ناژو 10,400 تومان
لیدوکائین-پریلوکائین 2.5g/2.5g,15g کرم جلدی
سازنده: ایران دارو 7,000 تومان
لیدوکائین 10mg/1dose,100mL اسپری جلدی
سازنده: داروسازی خوارزمی 1,950 تومان
لیدوکائین 10mg/1dose,20mL اسپری جلدی
سازنده: داروسازی خوارزمی 4,250 تومان
لیدوکائین 10mg/1dose,50mL اسپری جلدی
سازنده: داروسازی خوارزمی 8,200 تومان
لیدوکائین 10mg/1dose,65mL اسپری جلدی
سازنده: دلتا دارو 2,500 تومان
لیدوکائین-پریلوکائین 2.5g/2.5g,30g کرم جلدی
سازنده: داروسازی تهران شیمی 23,370 تومان