بنزوکائین 5%,30g پماد جلدی
BENZOCAINE 5%,30g TOPICAL OINTMENT
سازنده: داروسازی تهران دارو 260 تومان
بنزوکائین 5%,30g پماد جلدی
BENZOCAINE 5%,30g TOPICAL OINTMENT
سازنده: داروسازی تهران دارو
بنزوکائین 5%,30g پماد جلدی
BENZOCAINE 5%,30g TOPICAL OINTMENT
سازنده: داروسازی ابوریحان 260 تومان
بنزوکائین 7.5%,15g ژل دهانی
BENZOCAINE 7.5%,15g BUCCAL GEL
سازنده: ایران دارو 1,500 تومان
لیدوکائین 10mg/1dose,100mL اسپری جلدی
LIDOCAINE 10mg/1dose,100mL TOPICAL SPRAY
سازنده: لابراتوار های دنیای بهداشت 1,700 تومان
لیدوکائین 10mg/1dose,50mL اسپری جلدی
LIDOCAINE 10mg/1dose,50mL TOPICAL SPRAY
سازنده: لابراتوار های دنیای بهداشت 1,500 تومان
لیدوکائین 10mg/1dose,100mL اسپری جلدی
LIDOCAINE 10mg/1dose,100mL TOPICAL SPRAY
سازنده: داروسازی خوارزمی 1,950 تومان
لیدوکائین 10mg/1dose,20mL اسپری جلدی
LIDOCAINE 10mg/1dose,20mL TOPICAL SPRAY
سازنده: داروسازی خوارزمی 4,250 تومان
لیدوکائین 10mg/1dose,50mL اسپری جلدی
LIDOCAINE 10mg/1dose,50mL TOPICAL SPRAY
سازنده: داروسازی خوارزمی 26,000 تومان