افلورنیتین 0.139 کرم جلدی
سازنده: داروسازی تولید دارو 52,000 تومان
دیکلوفناک سدیم % 1 ژل جلدی
سازنده: ایران آوند فر 13,500 تومان
ماینوکسیدیل %2 آئروسول فوم جلدی
سازنده: دلتا دارو 61,500 تومان
ماینوکسیدیل 0.05 آئروسول فوم جلدی
سازنده: دلتا دارو 68,500 تومان
هیدروکنیون 4%,30g کرم جلدی
سازنده: Inibsa 150,000 تومان
هیدروکنیون 4%,30g کرم جلدی
سازنده: داروئی و بهداشتی لقمان 3,000 تومان
مکوئینول 10% پماد جلدی
سازنده: بازرگانی سها کیش
هیدروکنیون 4%,30g کرم جلدی
سازنده: داروسازی تهران دارو 3,000 تومان
هیدروکنیون 4%,30g کرم جلدی
سازنده: دارو سازی حکیم 3,000 تومان
دیکلوفناک سدیم % 1 ژل جلدی
سازنده: ایران ناژو 8,500 تومان
دیکلوفناک سدیم % 1 ژل جلدی
سازنده: دارو سازی بهوزان 5,500 تومان
دیکلوفناک سدیم % 1 ژل جلدی
سازنده: داروسازی بهسا 8,500 تومان
دیکلوفناک سدیم % 1 ژل جلدی
سازنده: سبحان دارو 8,500 تومان
دیکلوفناک سدیم % 1 ژل جلدی
سازنده: کیش مدیفارم 12,000 تومان