فرآورده سنتی روغن ظرف 30 گرمی
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
سازنده: مهربان پخش مهربانی 10,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 30میلی لیتری
سازنده: تقدیس هرب 60,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 18 میلی لیتری
سازنده: مهربان پخش مهربانی 10,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 میلی لیتری اسپری دار
سازنده: پیشرو آریا روناک 21,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 35 میلی لیتری
سازنده: زرین طب مشرق زمین
گیاهی 30 میلی لیتر اسپری بینی
سازنده: کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی 24,500 تومان