آمفوتریسین-بی 50mg پودر لیوفیلیزه تزریقی
سازنده: Three Rivers Pharmaceuticals(ben Venue) 6,000 تومان
آمفوتریسین-بی 50mg پودر لیوفیلیزه تزریقی
سازنده: داروسازی جابرابن حیان 25,100 تومان
آمفوتریسین-بی 50mg پودر لیوفیلیزه تزریقی
سازنده: Health Biotech Limited 17,000 تومان
آمفوتریسین-بی 50mg پودر لیوفیلیزه تزریقی
سازنده: Bristol-myers Squibb 19,500 تومان
آمفوتریسین-بی 50mg پودر لیوفیلیزه تزریقی
سازنده: United Biotech Pvt. Ltd. 18,600 تومان
کسپوفونژین استات 5mg/1mL,10mL پودر برای سوسپانسیون تزریقی
سازنده: نانو فناوران داروئی الوند 567,000 تومان
کسپوفونژین استات 7mg/1mL,10mL پودر برای سوسپانسیون تزریقی
سازنده: نانو فناوران داروئی الوند 680,400 تومان
وریکونازول 200mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 225,000 تومان