وریکونازول 200mg قرص خوراکی
VORICONAZOLE 200mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 225,000 تومان