آسیترتین 10mg کپسول خوراکی
سازنده: Cenexi 69,000 تومان
آسیترتین 10mg کپسول خوراکی
سازنده: Ifc Industrial Farmacutica Cantabria S.a. 18,000 تومان
آسیترتین 10mg کپسول خوراکی
سازنده: Micro-sphere Sa
آسیترتین 10mg کپسول خوراکی
سازنده: Genus Pharmaceuticals
آسیترتین 25mg کپسول خوراکی
سازنده: Micro-sphere Sa
آسیترتین 25mg کپسول خوراکی
سازنده: مهردارو 1,350 تومان
آسیترتین 25mg کپسول خوراکی
سازنده: Cenexi 135,000 تومان
آسیترتین 25mg کپسول خوراکی
سازنده: Ifc Industrial Farmacutica Cantabria S.a. 43,000 تومان
آسیترتین 25mg کپسول خوراکی
سازنده: Douglas Pharmaceuticals 129,000 تومان
کلسی پوتریول 50mcg/1g,30g پماد جلدی
سازنده: داروئی آرایشی و بهداشتی مینو 32,000 تومان
کلسی پوتریول 50mcg/1g,30g پماد جلدی
سازنده: Leo Laboratories Ltd(leo Pharma) 86,500 تومان
کلسی پوتریول 50mcg/1 g, 30 g پماد جلدی
سازنده: ایران دارو 25,960 تومان
کلسی پوتریول 50mcg/1g,30g پماد جلدی
سازنده: فارماشیمی 32,000 تومان
کلسی پوتریول 50mcg/1g,30g پماد جلدی
سازنده: داروسازی تهران شیمی 32,000 تومان
کلسی پوتریول 50mcg/1g,30g پماد جلدی
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 25,960 تومان
کلسی پوتریول 50mcg/1g,30g پماد جلدی
سازنده: داروسازی جابرابن حیان 25,960 تومان
کلسی پوتریول 50mcg/1g,30g پماد جلدی
سازنده: داروسازی ابوریحان 32,000 تومان
کلسی پوتریول 50mcg/1g,30g پماد جلدی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 32,000 تومان
کلسی پوتریول/ بتامتازون دی پروپیونات 0.005%/0.064% ژل جلدی
سازنده: Leo Laboratories Ltd(leo Pharma) 276,000 تومان