آسیترتین 10mg کپسول خوراکی
ACITRETIN 10mg ORAL CAPSULE
سازنده: Ifc Industrial Farmacutica Cantabria S.a. 18,000 تومان
آسیترتین 25mg کپسول خوراکی
ACITRETIN 25mg ORAL CAPSULE
سازنده: Ifc Industrial Farmacutica Cantabria S.a. 43,000 تومان
آسیترتین 25mg کپسول خوراکی
ACITRETIN 25mg ORAL CAPSULE
سازنده: Douglas Pharmaceuticals 129,000 تومان
کلسی پوتریول 50mcg/1g,30g پماد جلدی
CALCIPOTRIOL 50mcg/1g,30g TOPICAL OINTMENT
سازنده: داروئی آرایشی و بهداشتی مینو 32,000 تومان
کلسی پوتریول 50mcg/1g,30g پماد جلدی
CALCIPOTRIOL 50mcg/1g,30g TOPICAL OINTMENT
سازنده: Leo Laboratories Ltd(leo Pharma) 86,500 تومان
کلسی پوتریول 50mcg/1g,30g پماد جلدی
CALCIPOTRIOL 50mcg/1g,30g TOPICAL OINTMENT
سازنده: داروسازی تهران شیمی 32,000 تومان
کلسی پوتریول 50mcg/1g,30g پماد جلدی
CALCIPOTRIOL 50mcg/1g,30g TOPICAL OINTMENT
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 25,960 تومان
کلسی پوتریول 50mcg/1g,30g پماد جلدی
CALCIPOTRIOL 50mcg/1g,30g TOPICAL OINTMENT
سازنده: داروسازی جابرابن حیان 25,960 تومان
کلسی پوتریول 50mcg/1g,30g پماد جلدی
CALCIPOTRIOL 50mcg/1g,30g TOPICAL OINTMENT
سازنده: داروسازی ابوریحان 32,000 تومان
کلسی پوتریول 50mcg/1g,30g پماد جلدی
CALCIPOTRIOL 50mcg/1g,30g TOPICAL OINTMENT
سازنده: کارخانجات دارو پخش 32,000 تومان