فرآورده سنتی روغن ظرف 37 میلی لیتری
TRADITIONAL MEDICINS 37mL OIL
سازنده: گنجینه عصاره طبیعت 9,000 تومان
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
Traditional product of 1۸ ml glass oil
سازنده: تعاونی 320 فراورده های گیاهی ئیلاخ(شفا)