زعفران 15 میلی لیتر قطره خوراکی
سازنده: دارویی زرد بند 44,500 تومان