اینترفرون بتا-1 آ 12MiLLion[iU],1mL تزریقی
INTERFERON BETA 1A 12MiLLion[iU],1mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 167,250 تومان
پگ فیلگراستیم 10mg محلول تزریقی
PEGFILGRASTIM 10mg PARENTERAL INJECTION, SOLUTION
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 290,000 تومان
ب س ژ 3mL سوسپانسیون تزریقی
BCG 3mL INTRAVESICAL PASTEUR, SUSPENSION
سازنده: انستیتو پاستور ایران 118,800 تومان