اینترفرون بتا-1 بی 9.6MiLLionU پودر برای محلول تزریقی
سازنده: زیست دارو دانش 146,700 تومان
گلاتیرامر استات 20mg/1mL,1mL محلول تزریقی
سازنده: زیست دارو دانش 360,000 تومان
گلاتیر امراستات 40mg/1mL,1mL محلول تزریقی
سازنده: زیست دارو دانش 940,500 تومان
گلاتیرامر استات 20mg/1mL,1mL محلول تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 1,800,000 تومان
گلاتیر امراستات 40mg/1mL,1mL محلول تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 1,881,000 تومان
اینترفرون بتا یک آ 1.2e+007[iU],0.5mL تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 1,656,000 تومان
اینترفرون بتا یک آ 12MiLLion[iU],0.5mL تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 180,000 تومان
اینترفرون بتا-1 آ 12MiLLion[iU],1mL تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 90,000 تومان
اینترفرون بتا-1 آ 12MiLLion[iU],1mL تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 669,000 تومان
اینترفرون بتا یک آ 6MiLLionU پودر برای سوسپانسیون تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 669,000 تومان
پگ فیلگراستیم 10mg محلول تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 350,000 تومان
پگ فیلگراستیم 10mg/1mL,0.6mL محلول تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 710,000 تومان
ب س ژ 3mL سوسپانسیون تزریقی
سازنده: انستیتو پاستور ایران 118,800 تومان
پلریکسافور 20mg/1mL,1mL تزریقی
سازنده: Sanofi-aventis 20,625,000 تومان
اینترفرون بتا-1 آ 12MiLLion[iU],1mL تزریقی
سازنده: Vetter Pharma Fertigung Gmbh 9,443,200 تومان
گلاتیر امراستات 40mg/1mL,1mL محلول تزریقی
سازنده: داروسازی زهراوی 470,250 تومان
اینترفرون گاما-1 بی 100mcg/0.5mL محلول تزریقی
سازنده: فرآورده های دارویی نو ترکیب 520,000 تومان