کپسول واژینال حفظ فلورطبیعی واژن (پروبیوتیک)
سازنده: نماینده گسترش بازرگانی دارو درمان پارس 75,000 تومان