اپیکسابان 2.5mg قرص خوراکی
APIXABAN 2.5mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی ابوریحان 40,200 تومان
اپیکسابان 2.5mg قرص خوراکی
APIXABAN 2.5mg ORAL TABLET
سازنده: آرنا حیات دانش 54,000 تومان
اپیکسابان 5mg قرص خوراکی
APIXABAN 5mg ORAL TABLET
سازنده: Bristol-myers Squibb 105,000 تومان
اپیکسابان 5mg قرص خوراکی
APIXABAN 5mg ORAL TABLET
سازنده: آرنا حیات دانش 72,000 تومان
اپیکسابان 5mg قرص خوراکی
APIXABAN 5mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی ابوریحان 52,500 تومان