مورد استفاده در دستگاه های دیالیز جهت تصفیه خون بیمار 650G
سازنده: نماینده تدارکات درمان التیام بخش ساوه
الکترولیت 650g
سازنده: عماد درمان پارس
ماده اولیه 3280kg
سازنده: نماینده رضا راد
ماده اولیه 4000kg
سازنده: نماینده رضا راد
ماده اولیه 100kg
سازنده: نماینده رضا راد
خنثی كننده اسیدی 5L
سازنده: نماینده ایده گستر درمان
خنثی كننده اسیدی 5L
سازنده: نماینده ایده گستر درمان