ژل پیشگیری و کمک به درمان اسکارهای کلوئیدی، هیپرتروفیک 5g
سازنده: نماینده بهستان بهداشت 205,000 تومان
ژل پیشگیری و کمک به درمان اسکارهای کلوئیدی، هیپرتروفیک ه. 50g
سازنده: نماینده بهستان بهداشت 2,921,000 تومان