دی متیل فومارات 120mg کپسول خوراکی
سازنده: زیست دارو دانش 91,000 تومان
دی متیل فومارات 240mg کپسول خوراکی
سازنده: زیست دارو دانش 672,000 تومان
آکامپروسات 300mg قرص آهسته رهش خوراکی
سازنده: داروسازی کوثر 168,000 تومان
تترابنازین 25mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تهران شیمی 172,000 تومان
آکامپروسات 300mg قرص آهسته رهش خوراکی
سازنده: بازرگانی تدبیر کالای جم 30,000 تومان
دی متیل فومارات 120mg کپسول خوراکی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 91,000 تومان
دی متیل فومارات 240mg کپسول خوراکی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 360,000 تومان
بتاهیستین دی هیدروکلراید 8mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای شهردارو 20,000 تومان
بتاهیستین دی هیدروکلراید 8mg قرص خوراکی
سازنده: روزدارو 20,000 تومان
بتاهیستین دی هیدروکلراید 8mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی حکیم 20,000 تومان
بتاهیستین دی هیدروکلراید 8mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی آرام دارو گستر 92 تومان
بتاهیستین دی هیدروکلراید 8mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی امین 8,000 تومان
بتاهیستین دی هیدروکلراید 8mg قرص خوراکی
سازنده: اکتوورکو 7,650 تومان
بتاهیستین دی هیدروکلراید 16mg قرص خوراکی
سازنده: اکتوورکو 10,650 تومان
بتاهیستین دی هیدروکلراید 16mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی آرام دارو گستر 105 تومان
بتاهیستین دی هیدروکلراید 16mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای شهردارو 24,000 تومان