اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 69,999 تومان
اپرپیتانت 80mg کپسول خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 45,000 تومان
اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
سازنده: ویتان فارمد 20,000 تومان
اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
سازنده: دارودرمان پارس 69,999 تومان
اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
سازنده: داروسازی ابوریحان 60,000 تومان
اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
سازنده: الحاوی 60,000 تومان
اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
سازنده: Alkermes Pharma Ireland Limited 170,640 تومان
اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
سازنده: داروسازی تهران دارو 60,000 تومان
اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
سازنده: دارو سازی طب مفید نیکان 60,000 تومان
اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
سازنده: ایران دارو 20,000 تومان
اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
سازنده: داروسازی تهران شیمی 60,000 تومان
اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
سازنده: داروسازی اکسیر 60,000 تومان
اپرپیتانت 125mg کپسول خوراکی
سازنده: داروسازی تولید دارو 20,000 تومان
اپرپیتانت 80mg کپسول خوراکی
سازنده: ایران دارو 20,000 تومان
اپرپیتانت 80mg کپسول خوراکی
سازنده: Merck Sharp & Dohme 39,000 تومان
گرانیسترون 1mg/1mL,1mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: داروسازی تهران شیمی 9,200 تومان
گرانیسترون 1mg/1mL,3mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: داروسازی تهران شیمی 39,650 تومان
گرانیسترون 1mg/1mL,1mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 9,200 تومان
گرانیسترون 1mg/1mL,3mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 39,650 تومان
گرانیسترون 1mg/1mL,1mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: داروسازی ابوریحان 18,400 تومان