آنتی-دی ایمونوگلوبولین 300mcg محلول تزریقی
سازنده: Kedrion Biopharma Inc 230,000 تومان
ایمونوگلوبولین 5g,50mg/1mL,100mL تزریقی وریدی
سازنده: Instituto Grifols S.a. 1,112,350 تومان