باریم سولفات 135g ساشه خوراکی
BARIUM SULFATE 135g ORAL SACHET POWDER
سازنده: کارخانجات دارو پخش 78,000 تومان
باریم سولفات 135g ساشه خوراکی
BARIUM SULFATE 135g ORAL SACHET POWDER
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 5,200 تومان
آیوهگزول 240mg/1mL,20mL تزریقی
IOHEXOL 240mg/1mL,20mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: داروسازی ابوریحان 20,000 تومان
آیوپامیدول 300mg/1mL,50mL تزریقی
IOPAMIDOL 300mg/1mL,50mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse Gmbh 59,500 تومان
آیوپامیدول 370mg/1mL,50mL تزریقی
IOPAMIDOL 370mg/1mL,50mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse Gmbh 70,400 تومان
آیوهگزول 240mg/1mL,10mL تزریقی
IOHEXOL 240mg/1mL,10mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: کارخانجات دارو پخش 59,400 تومان
آیوهگزول 240mg/1mL,20mL تزریقی
IOHEXOL 240mg/1mL,20mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: کارخانجات دارو پخش 20,000 تومان
آیوهگزول 240mg/1mL,50mL تزریقی
IOHEXOL 240mg/1mL,50mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: کارخانجات دارو پخش 40,000 تومان
آیوهگزول 300mg/1mL,10mL تزریقی
IOHEXOL 300mg/1mL,10mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: کارخانجات دارو پخش 62,900 تومان