فرآورده سنتی روغن پت 20 میلی لیتری
سازنده: طلای سبز طوبی 6,000 تومان