تری فلونوماید 14mg قرص خوراکی
TERIFLUNOMIDE 14mg ORAL TABLET
سازنده: زیست دارو دانش 1,120,000 تومان
آدالیمومب 50mg/1mL,0.4mL محلول تزریقی
ADALIMUMAB 50mg/1mL,0.4mL PARENTERAL INJECTION, SOLUTION
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 440,000 تومان
آدالیمومب 50mg/1mL,0.8mL محلول تزریقی
ADALIMUMAB 50mg/1mL,0.8mL PARENTERAL INJECTION, SOLUTION
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 773,000 تومان
آزاتیوپرین 25mg قرص خوراکی
AZATHIOPRINE 25mg ORAL TABLET
سازنده: رامو فارمین 5,000 تومان
آزاتیوپرین 50mg قرص خوراکی
AZATHIOPRINE 50mg ORAL TABLET
سازنده: بازرگانی سها کیش 4,800 تومان
آزاتیوپرین 50mg قرص خوراکی
AZATHIOPRINE 50mg ORAL TABLET
سازنده: رامو فارمین 48,000 تومان
آزاتیوپرین 50mg قرص خوراکی
AZATHIOPRINE 50mg ORAL TABLET
سازنده: Tillomed Laboratories Ltd. 19,880 تومان
آزاتیوپرین 50mg قرص خوراکی
AZATHIOPRINE 50mg ORAL TABLET
سازنده: Tillomed Laboratories Ltd. 19,880 تومان
سیکلوسپورین 100mg کپسول خوراکی
CYCLOSPORINE 100mg ORAL CAPSULE
سازنده: داروسازی زهراوی 185,000 تومان