تری فلونوماید 14mg قرص خوراکی
سازنده: زیست دارو دانش 1,120,000 تومان
آدالیمومب 50mg/1mL,0.8mL محلول تزریقی
سازنده: Vetter Pharma Fertigung Gmbh 3,150,600 تومان
آدالیمومب 50mg/1mL,0.4mL محلول تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 440,000 تومان
آدالیمومب 50mg/1mL,0.8mL محلول تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 1,546,000 تومان
آناکینرا 100mg/0.67mL محلول تزریقی
سازنده: Swedish Orphan Biovitrum
آزاتیوپرین 25mg قرص خوراکی
سازنده: رامو فارمین 5,000 تومان
آزاتیوپرین 50mg قرص خوراکی
سازنده: بازرگانی سها کیش
آزاتیوپرین 50mg قرص خوراکی
سازنده: بازرگانی سها کیش 4,800 تومان
آزاتیوپرین 50mg قرص خوراکی
سازنده: رامو فارمین 72,000 تومان
آزاتیوپرین 50mg قرص خوراکی
سازنده: Tillomed Laboratories Ltd.
آزاتیوپرین 50mg قرص خوراکی
سازنده: Tillomed Laboratories Ltd. 19,880 تومان
آزاتیوپرین 50mg قرص خوراکی
سازنده: مهردارو 72,000 تومان
آزاتیوپرین 50mg قرص خوراکی
سازنده: Generics (uk) T/a Mylan
آزاتیوپرین 50mg قرص خوراکی
سازنده: Tillomed Laboratories Ltd. 19,880 تومان
سیکلوسپورین 100mg کپسول خوراکی
سازنده: Hexal 130,000 تومان
سیکلوسپورین 100mg کپسول خوراکی
سازنده: داروسازی زهراوی 185,000 تومان