زفیرلوکاست 20mg قرص خوراکی
سازنده: Astrazeneca 43,680 تومان
آمینوفیلین 25mg/1mL,10mL تزریقی
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 25,650 تومان
آمینوفیلین 25mg/1mL,10mL تزریقی
سازنده: Cooper S.a. 1,700 تومان
آمینوفیلین 25mg/1mL,10mL تزریقی
سازنده: لابراتوارهای سینا دارو 25,650 تومان
آمینوفیلین 25mg/1mL,10mL تزریقی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 25,650 تومان
بکلومتازون دی پروپیونات 100mcg/1dose,200dose اینهالانت تنفسی
سازنده: لابراتوارهای سینا دارو 25,200 تومان
بکلومتازون دی پروپیونات 100mcg/1dose,200dose اینهالانت تنفسی
سازنده: داروسازی جابرابن حیان 25,200 تومان
بکلومتازون دی پروپیونات 250mcg/1dose,200dose اینهالانت تنفسی
سازنده: لابراتوارهای سینا دارو 35,700 تومان
بکلومتازون دی پروپیونات 250mcg/1dose,200dose اینهالانت تنفسی
سازنده: داروسازی جابرابن حیان 35,700 تومان
بکلومتازون دی پروپیونات 50mcg/1dose,200dose اینهالانت تنفسی
سازنده: داروسازی جابرابن حیان 26,600 تومان
بکلومتازون دی پروپیونات 50mcg/1dose,200dose اینهالانت تنفسی
سازنده: لابراتوارهای سینا دارو 26,600 تومان
بودزوناید 0.25mg/1mL,2mL سوسپانسیون تنفسی
سازنده: Astrazeneca Ab 54,000 تومان