مورد استفاده در دستگاه های دیالیز جهت تصفیه خون بیمار 650G
سازنده: نماینده تدارکات درمان التیام بخش ساوه