کیسه بیکربنات سدیم ( پروسه همودیالیز) 650g
سازنده: نماینده تجهیزات پزشکی هلال ایران
کیسه بیکربنات سدیم ( پروسه همودیالیز) 650g
سازنده: تجهیزات پزشکی هلال ایران
کیسه بیکربنات سدیم ( پروسه همودیالیز) 650g
سازنده: تجهیزات پزشکی هلال ایران