بنزوئیل پراکسید 5%,30g ژل جلدی
سازنده: ایران آوند فر 8,700 تومان
کلیندامایسین/ترتینوئین 1.2%/0.025%,30g ژل جلدی
سازنده: کیش مدیفارم 28,400 تومان
آداپالن 0.001 کرم جلدی
سازنده: داروسازی ابوریحان 7,200 تومان
آداپالن 0.001 کرم جلدی
سازنده: دارو سازی بهوزان 7,200 تومان
آداپالن 0.1%,30g ژل جلدی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 5,000 تومان
آداپالن 0.1%,30g ژل جلدی
سازنده: لابراتوارهای رازک 9,750 تومان
آداپالن 0.1%,30g ژل جلدی
سازنده: داروسازی تولید دارو 9,750 تومان
آداپالن 0.1%,30g ژل جلدی
سازنده: داروسازی رها اصفهان 14,000 تومان
آداپالن 0.1%,30g ژل جلدی
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 14,000 تومان
آداپالن 0.1%,60mL لوسیون جلدی
سازنده: الحاوی 3,000 تومان
آزلائیک اسید 20%,30g کرم جلدی
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 1,640 تومان
آزلائیک اسید 20%,30g کرم جلدی
سازنده: دارو سازی سپیداج 32,450 تومان
آزلائیک اسید 20%,30g کرم جلدی
سازنده: ایران دارو 32,450 تومان
آزلائیک اسید 20%,30g کرم جلدی
سازنده: کیش مدیفارم 1,640 تومان
آزلائیک اسید 20%,30g کرم جلدی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 1,640 تومان
بنزوئیل پراکسید 10%,30g ژل جلدی
سازنده: داروسازی تهران شیمی
بنزوئیل پراکسید 10%,30g ژل جلدی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 680 تومان
بنزوئیل پراکسید 10%,30g ژل جلدی
سازنده: دارو سازی بهداشتی دکتر جهانگیر
بنزوئیل پراکسید 10%,30g ژل جلدی
سازنده: ایران آوند فر