آداپالن 0.001 کرم جلدی
ADAPALENE 0.001 TOPICAL CREAM
سازنده: داروسازی ابوریحان 7,200 تومان
آداپالن 0.001 کرم جلدی
ADAPALENE 0.001 TOPICAL CREAM
سازنده: دارو سازی بهوزان 7,200 تومان
آداپالن 0.1%,30g ژل جلدی
ADAPALENE 0.1%,30g TOPICAL GEL
سازنده: کارخانجات دارو پخش 5,000 تومان
آداپالن 0.1%,30g ژل جلدی
ADAPALENE 0.1%,30g TOPICAL GEL
سازنده: لابراتوارهای رازک 9,750 تومان
آداپالن 0.1%,30g ژل جلدی
ADAPALENE 0.1%,30g TOPICAL GEL
سازنده: داروسازی تولید دارو 9,750 تومان
آداپالن 0.1%,30g ژل جلدی
ADAPALENE 0.1%,30g TOPICAL GEL
سازنده: داروسازی رها اصفهان 9,750 تومان
آداپالن 0.1%,30g ژل جلدی
ADAPALENE 0.1%,30g TOPICAL GEL
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 9,750 تومان
آزلائیک اسید 20%,30g کرم جلدی
AZELAIC ACID 20%,30g TOPICAL CREAM
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 1,640 تومان
آزلائیک اسید 20%,30g کرم جلدی
AZELAIC ACID 20%,30g TOPICAL CREAM
سازنده: دارو سازی سپیداج 2,900 تومان
آزلائیک اسید 20%,30g کرم جلدی
AZELAIC ACID 20%,30g TOPICAL CREAM
سازنده: کارخانجات دارو پخش 1,640 تومان
بنزوئیل پراکسید 10%,30g ژل جلدی
BENZOYL PEROXIDE 10%,30g TOPICAL GEL
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 680 تومان
بنزوئیل پراکسید 10%,30g ژل جلدی
BENZOYL PEROXIDE 10%,30g TOPICAL GEL
سازنده: دارو سازی بهداشتی دکتر جهانگیر