ابیراترون استات 250mg قرص خوراکی
سازنده: Patheon 46,632,000 تومان
ابیراترون استات 250mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی سبحان انکولوژی 3,240,000 تومان
ابیراترون استات 250mg قرص خوراکی
سازنده: نانو فناوران داروئی الوند 3,828,000 تومان
بوسرلین استات 1mg/1mL,5.5mL تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 104,650 تومان
بیکالوتامید 150mg قرص خوراکی
سازنده: Salutas Pharma Gmbh
بیکالوتامید 150mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی سبحان انکولوژی 252,000 تومان
بیکالوتامید 150mg قرص خوراکی
سازنده: Synthon Hispania S.l. 266,000 تومان
بیکالوتامید 50mg قرص خوراکی
سازنده: پویش دارو گستر برتر فارس
بیکالوتامید 50mg قرص خوراکی
سازنده: Intas Pharmaceuticals Ltd 39,200 تومان
بیکالوتامید 50mg قرص خوراکی
سازنده: Synthon Hispania S.l. 86,100 تومان
بیکالوتامید 50mg قرص خوراکی
سازنده: Intas 106,400 تومان
بیکالوتامید 50mg قرص خوراکی
سازنده: Fresenius Kabi Oncology 3,075 تومان
بیکالوتامید 50mg قرص خوراکی
سازنده: کوبل دارو 3,075 تومان
بیکالوتامید 50mg قرص خوراکی
سازنده: Apotex 92,250 تومان
بیکالوتامید 50mg قرص خوراکی
سازنده: Kern Pharma 63,000 تومان
بیکالوتامید 50mg قرص خوراکی
سازنده: Salutas Pharma Gmbh
بیکالوتامید 50mg قرص خوراکی
سازنده: Cipla 14,000 تومان