داروی سنتی قطره 20 میلی لیتر
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن ظرف 45 میلی لیتری
سازنده: سینا فرآور اسپادانا 13,200 تومان
فرآورده سنتی روغن pet ۶0 میلی لیتری
سازنده: ایتوک برین آویجان 39,500 تومان
داروی سنتی روغن 10 میلی لیتر
سازنده: سبز دارو جهان
داروی سنتی روغن 10 میلی لیتر
سازنده: طلای سبز طوبی 12,000 تومان
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
سازنده: تعاونی 320 فراورده های گیاهی ئیلاخ(شفا)
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
سازنده: مهربان پخش مهربانی 10,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 60 گرمی
سازنده: بانی طب آریا
فرآورده سنتی روغن ظرف 70 گرمی
سازنده: بانی طب آریا
فرآورده سنتی روغن ظرف 100گرمی
سازنده: بانی طب آریا
فرآورده سنتی روغن ظرف 90 گرمی
سازنده: بانی طب آریا
فرآورده سنتی روغن ظرف 80 گرمی
سازنده: بانی طب آریا
فرآورده سنتی روغن موضعی ظرف 60 گرمی
سازنده: تعاونی کشت و صنعت میثاق کشت آتی 27,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 50 گرمی
سازنده: تعاونی هزار پرنده مهریز