کلومیپرامین هیدروکلراید 50mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی امین 31,000 تومان
کلومیپرامین هیدروکلراید 75mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی امین 60,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی اکسیر 12,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: Fareva Amboise 688,800 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: سبحان دارو 12,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی ابوریحان 40,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای رازک 12,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: اکتوورکو 21,600 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: رامو فارمین 40,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروئی و بهداشتی لقمان 11,200 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: صنعتی کیمیدارو 12,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 12,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تهران دارو 12,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 40,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 40,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی سها 12,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی سامی ساز 13,860 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی تسنیم 400 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی جالینوس 12,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 5mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی جابرابن حیان