کلومیپرامین هیدروکلراید 50mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی امین 33,330 تومان
کلومیپرامین هیدروکلراید 75mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی امین 65,210 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی اکسیر 12,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: Fareva Amboise 688,800 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: سبحان دارو 26,700 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی ابوریحان 89,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای رازک 12,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: اکتوورکو 21,600 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: رامو فارمین 89,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروئی و بهداشتی لقمان 24,920 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: صنعتی کیمیدارو 12,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 12,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تهران دارو 26,700 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 89,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 89,000 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی سها 26,700 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی سامی ساز 26,700 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی تسنیم 400 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی جالینوس 26,700 تومان
دنپزیل هیدروکلراید 5mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی جابرابن حیان