کارتریج بیکربنات سدیم ( پروسه همودیالیز) 650g
سازنده: تجهیزات پزشکی هلال ایران
کیسه بیکربنات سدیم ( پروسه همودیالیز) 650g
سازنده: نماینده تجهیزات پزشکی هلال ایران
کیسه بیکربنات سدیم ( پروسه همودیالیز) 650g
سازنده: تجهیزات پزشکی هلال ایران
کیسه بیکربنات سدیم ( پروسه همودیالیز) 650g
سازنده: تجهیزات پزشکی هلال ایران
محلول نگهدارنده بافت پیوندی 1000mL
سازنده: نماینده بهبود صنعت درمان
محلول نگهدارنده بافت پیوندی 500mL
سازنده: نماینده بهبود صنعت درمان