داروی سنتی روغن 37 میلی لیتر
سازنده: گنجینه عصاره طبیعت 14,600 تومان
داروی سنتی روغن 10 میلی لیتر
سازنده: سبز دارو جهان
داروی سنتی روغن 10 میلی لیتر
سازنده: طلای سبز طوبی 12,000 تومان
فرآورده سنتی شربت شیشه 60 میلی لیتری
سازنده: کیمیاگر توس 12,000 تومان
فرآورده سنتی روغن پت 50 میلی لیتری
سازنده: دارو درمان بحر آسمان
فرآورده سنتی روغن ظرف 18 میلی لیتری
سازنده: مهربان پخش مهربانی 10,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 میلی لیتری
سازنده: تقدیس هرب 7,500 تومان
مکمل غذایی شاری ریلکس قرص
سازنده: باختر بیوشیمی