آنتی هیستامین دکونژستانت 12mg/120mg قرص پیوسته رهش خوراکی
سازنده: داروسازی رها اصفهان 1,300 تومان
آنتی هیستامین دکونژستانت 4mg/10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی اکسیر 650 تومان
آنتی هیستامین دکونژستانت 4mg/10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 22,000 تومان
آنتی هیستامین دکونژستانت 4mg/10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی جالینوس 15,000 تومان
آنتی هیستامین دکونژستانت 4mg/10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی زهراوی 750 تومان
آنتی هیستامین دکونژستانت 4mg/10mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 26 تومان
آنتی هیستامین دکونژستانت 4mg/10mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای شهردارو 6,600 تومان
آنتی هیستامین دکونژستانت 4mg/10mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای رازک 4,500 تومان
آزلاستین هیدروکلراید 0.1%,0.14mg/1dose,10mL اسپری بینی
سازنده: داروسازی جابرابن حیان 32,450 تومان
آزلاستین هیدروکلراید 0.1%,0.14mg/1dose,10mL اسپری بینی
سازنده: لابراتوار های دنیای بهداشت 20,000 تومان
آزلاستین هیدروکلراید 0.1%,0.14mg/1dose,10mL اسپری بینی
سازنده: Meda Pharma Gmbh & Co. Kg 20,900 تومان
بکلومتازون دی پروپیونات 50mcg/1dose,200dose اسپری بینی
سازنده: لابراتوار های دنیای بهداشت 24,700 تومان
بکلومتازون دی پروپیونات 50mcg/1dose,200dose اسپری بینی
سازنده: داروسازی جابرابن حیان 24,700 تومان