ژل تزریقی داخل چشمی 1mL
سازنده: نماینده ابزار طب پویا