داروی سنتی قطره 20 میلی لیتر
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 میلی لیتری
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
داروی سنتی روغن 45 میلی لیتر
سازنده: سینا فرآور اسپادانا
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
سازنده: تعاونی 320 فراورده های گیاهی ئیلاخ(شفا)
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 گرمی
سازنده: فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن ظرف 60 میلی لیتری
سازنده: نوش داروی البرز
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
سازنده: مهربان پخش مهربانی 10,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 18 میلی لیتری
سازنده: مهربان پخش مهربانی 18,500 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 میلی لیتری
سازنده: پیشرو آریا روناک 48,000 تومان
فرآورده سنتی روغن پت 37 میلی لیتری
سازنده: گنجینه عصاره طبیعت
زعفران 15 میلی لیتر قطره خوراکی
سازنده: دارویی زرد بند 44,500 تومان
فرآورده طبیعی کپسول
سازنده: گیاهان قائم دارو 33,000 تومان