فرآورده سنتی روغن ظرف 30 میلی لیتری
سازنده: باریج اسانس 18,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 37 میلی لیتری
سازنده: گنجینه عصاره طبیعت 9,000 تومان
داروی سنتی روغن 37 میلی لیتر
سازنده: گنجینه عصاره طبیعت 14,600 تومان
داروی سنتی روغن 60 میلی لیتر
سازنده: ریحان دارو جم
فرآورده سنتی روغن pet ۶0 میلی لیتری
سازنده: ایتوک برین آویجان 39,500 تومان
داروی سنتی روغن 10 میلی لیتر
سازنده: سبز دارو جهان
داروی سنتی روغن 10 میلی لیتر
سازنده: طلای سبز طوبی 12,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 گرمی
سازنده: فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن شیشه 60 میلی لیتری
سازنده: گیاه اسانس 17,500 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 60 گرمی
سازنده: بانی طب آریا
فرآورده سنتی روغن ظرف 70 گرمی
سازنده: بانی طب آریا
فرآورده سنتی روغن ظرف 100گرمی
سازنده: بانی طب آریا
فرآورده سنتی روغن ظرف 90 گرمی
سازنده: بانی طب آریا
فرآورده سنتی روغن ظرف 80 گرمی
سازنده: بانی طب آریا
فرآورده سنتی روغن موضعی ظرف 60 گرمی
سازنده: تعاونی کشت و صنعت میثاق کشت آتی 27,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 50 گرمی
سازنده: تعاونی هزار پرنده مهریز
فرآورده سنتی روغن ظرف 60 میلی لیتری
سازنده: مدعیان فرآورده های شترمرغ سینوهه