ایماتینیب 400mg قرص خوراکی
سازنده: زیست دارو دانش 600,000 تومان
ایماتینیب 100mg قرص خوراکی
سازنده: زیست دارو دانش 165,000 تومان
دسه تاکسل 20mg محلول تزریقی وریدی
سازنده: Oncotec Pharma Produktion Gmbh 177,600 تومان
دسه تاکسل 20mg محلول تزریقی وریدی
سازنده: Cipla 85,300 تومان
دسه تاکسل 20mg محلول تزریقی وریدی
سازنده: داروسازی بهستان
دسه تاکسل 20mg محلول تزریقی وریدی
سازنده: کوبل دارو 143,030 تومان
دسه تاکسل 20mg محلول تزریقی وریدی
سازنده: نانو فناوران داروئی الوند 184,300 تومان
دسه تاکسل 20mg محلول تزریقی وریدی
سازنده: Actavis 167,150 تومان
دسه تاکسل 20mg محلول تزریقی وریدی
سازنده: نشاط داروی ساوه 95,000 تومان
دسه تاکسل 20mg محلول تزریقی وریدی
سازنده: Hospira 200,000 تومان
دسه تاکسل 20mg/1mL,4mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: نانو فناوران داروئی الوند 723,450 تومان
دسه تاکسل 20mg/1mL,4mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: Oncotec Pharma Produktion Gmbh 665,700 تومان
دسه تاکسل 20mg/1mL,4mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: کوبل دارو 780,000 تومان
دسه تاکسل 20mg/1mL,8mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: نانو فناوران داروئی الوند 990,570 تومان