فرآورده سنتی شربت ظرف ۶0 میلی لیتری
سازنده: باریج اسانس 18,700 تومان
فرآورده سنتی شربت ظرف 120 میلی لیتری
سازنده: بایر بهساز دارو 21,000 تومان
داروی سنتی شربت 120 میلی لیتر
سازنده: شیمی دارو کوثر
فرآورده سنتی شربت ظرف 120 میلی لیتری
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق 13,600 تومان
داروی سنتی شربت 120 میلی لیتر
سازنده: پارس سینا البرز
فرآورده سنتی شربت ظرف 250 گرمی
سازنده: داروسازی نیاک 20,000 تومان
فرآورده سنتی شربت ظرف 200
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق 15,000 تومان
داروی سنتی شربت 250 میلی لیتر
سازنده: طلای سبز طوبی 15,000 تومان
فرآورده سنتی شربت ظرف 60 میلی لیتری
سازنده: باریج اسانس 15,300 تومان
فرآورده سنتی شربت ظرف 125 میلی لیتری
سازنده: پارس سینا البرز
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
سازنده: مهربان پخش مهربانی 10,000 تومان
فرآورده سنتی کپسول
سازنده: نیاک 25,000 تومان