آتراکوریوم بزیلات 10mg/1mL,2.5mL تزریقی
سازنده: البرز دارو 28,000 تومان
آتراکوریوم بزیلات 10mg/1mL,2.5mL تزریقی
سازنده: ایران هورمون 28,000 تومان
آتراکوریوم بزیلات 10mg/1mL,2.5mL تزریقی
سازنده: Siegfried Hameln(ex Hameln) 18,200 تومان
آتراکوریوم بزیلات 10mg/1mL,2.5mL تزریقی
سازنده: داروسازی ابوریحان 28,000 تومان
آتراکوریوم بزیلات 10mg/1mL,2.5mL تزریقی
سازنده: Glaxosmithkline Spa 19,250 تومان
آتراکوریوم بزیلات 10mg/1mL,2.5mL تزریقی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 28,000 تومان
آتراکوریوم بزیلات 10mg/1mL,2.5mL تزریقی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 4,900 تومان
آتراکوریوم بزیلات 10mg/1mL,2.5mL تزریقی
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 4,900 تومان
آتراکوریوم بزیلات 10mg/1mL,5mL تزریقی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 35,500 تومان
آتراکوریوم بزیلات 10mg/1mL,5mL تزریقی
سازنده: ایران هورمون 40,000 تومان
آتراکوریوم بزیلات 10mg/1mL,5mL تزریقی
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 40,000 تومان
آتراکوریوم بزیلات 10mg/1mL,5mL تزریقی
سازنده: داروسازی ابوریحان 40,000 تومان
آتراکوریوم بزیلات 10mg/1mL,5mL تزریقی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 7,100 تومان
آتراکوریوم بزیلات 10mg/1mL,5mL تزریقی
سازنده: البرز دارو 40,000 تومان
آتراکوریوم بزیلات 10mg/1mL,5mL تزریقی
سازنده: Hospira 3,280 تومان
آتراکوریوم بزیلات 10mg/1mL,5mL تزریقی
سازنده: Siegfried Hameln(ex Hameln) 3,027 تومان
باکلوفن 10mg قرص خوراکی
سازنده: صنعتی کیمیدارو 11,000 تومان
باکلوفن 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی زهراوی 14,500 تومان