فرآورده سنتی کپسول
سازنده: باریج اسانس
فرآورده سنتی کپسول
سازنده: سلامت گستر آرتیمان 14,000 تومان
فرآورده سنتی پودر ظرف 100 گرمی
سازنده: اسماعیل ناظم
فرآورده سنتی معجون ظرف 100 گرمی
سازنده: اسماعیل ناظم
فرآورده سنتی کپسول
سازنده: نیاک 25,000 تومان
فرآورده سنتی قرص
سازنده: دکتر غلامرضا کرد افشار
دوا البلغم الکتری 150g
سازنده: بوعلی دارو قم