ژل لوبریکانت در موارد پزشکی 2%,85mL
سازنده: تجهیزگران بهداشت نوین