آیوبنگوآن 0.5mCi محلول تزریقی
سازنده: پارس ایزوتوپ
گالیوم سیترات 10mCi تزریقی وریدی
سازنده: پارس ایزوتوپ
گالیوم سیترات 5mCi تزریقی وریدی
سازنده: پارس ایزوتوپ
یدید(131) سدیم 0.016mCi کپسول خوراکی
سازنده: پارس ایزوتوپ
یدید(131) سدیم 0.03mCi کپسول خوراکی
سازنده: پارس ایزوتوپ
یدید(131) سدیم 0.05mCi کپسول خوراکی
سازنده: پارس ایزوتوپ
یدید(131) سدیم 0.1mCi کپسول خوراکی
سازنده: پارس ایزوتوپ
ِیداید (131) سدیم 10mCi کپسول خوراکی
سازنده: پارس ایزوتوپ
یداید (131)سدیم 100mCi کپسول خوراکی
سازنده: پارس ایزوتوپ
یدید(131) سدیم 100mCi محلول خوراکی
سازنده: پارس ایزوتوپ
یداید (131)سدیم 15mCi کپسول خوراکی
سازنده: پارس ایزوتوپ
یداید (131)سدیم 150mCi کپسول خوراکی
سازنده: پارس ایزوتوپ