داکسی سیکلین 100mg کپسول خوراکی
سازنده: دارو سازی حکیم 144,900 تومان
داکسی سیکلین 100mg کپسول خوراکی
سازنده: دارو سازی سها 13,500 تومان
داکسی سیکلین 100mg کپسول خوراکی
سازنده: لابراتوارهای رازک 225 تومان
داکسی سیکلین 100mg کپسول خوراکی
سازنده: به شاد دارو 53,400 تومان
داکسی سیکلین 100mg کپسول خوراکی
سازنده: ایران دارو 45,000 تومان
آمپی سیلین 1g پودر برای سوسپانسیون تزریقی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
آمپی سیلین 1g پودر برای سوسپانسیون تزریقی
سازنده: داروئی و بهداشتی لقمان 2,550 تومان
آمپی سیلین 1g پودر برای سوسپانسیون تزریقی
سازنده: داروسازی جابرابن حیان 5,270 تومان
آمپی سیلین 1g پودر برای سوسپانسیون تزریقی
سازنده: داروسازی دانا 105,400 تومان
آمپی سیلین 125mg/5mL,100mL پودر خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 4,100 تومان
آمپی سیلین 125mg/5mL,100mL پودر خوراکی
سازنده: داروسازی کوثر 4,100 تومان
آمپی سیلین 125mg/5mL,100mL پودر خوراکی
سازنده: دارو سازی فارابی 4,100 تومان
آمپی سیلین 125mg/5mL,100mL پودر خوراکی
سازنده: داروسازی تولید دارو 4,100 تومان
آمپی سیلین 125mg/5mL,100mL پودر خوراکی
سازنده: آفا شیمی 4,100 تومان
آمپی سیلین 250mg کپسول خوراکی
سازنده: پارس دارو 160 تومان
آمپی سیلین 250mg کپسول خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 160 تومان
آمپی سیلین 250mg کپسول خوراکی
سازنده: داروسازی تولید دارو 160 تومان
آمپی سیلین 250mg کپسول خوراکی
سازنده: داروسازی کوثر 1,600 تومان