فیتوسویا کپسول
PHYTOSOYA CAP
سازنده: امید دارو سلامت 100,000 تومان
زعفران 15 میلی لیتر قطره خوراکی
ZAFERAN 15 ML ORAL DROP
سازنده: دارویی زرد بند 44,500 تومان