داروی سنتی روغن 10 میلی لیتر
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن قطره چکان 10 گرمی
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق