فرآورده سنتی شربت ظرف 120 میلی لیتری
سازنده: باریج اسانس 22,500 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 میلی لیتری
سازنده: باریج اسانس 18,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 37 میلی لیتری
سازنده: گنجینه عصاره طبیعت 9,000 تومان
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
سازنده: تعاونی 320 فراورده های گیاهی ئیلاخ(شفا)
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
سازنده: مهربان پخش مهربانی 11,000 تومان
فرآورده سنتی روغن موضعی پت 37 میلی لیتری
سازنده: گنجینه عصاره طبیعت
فرآورده سنتی روغن شیشه 60 میلی لیتری
سازنده: گیاه اسانس 17,500 تومان
فرآورده سنتی روغن موضعی ظرف 15 میلی لیتری
سازنده: تقدیس هرب 7,500 تومان
فرآورده طبیعی ساشه پودری 50 گرمی
سازنده: گیاهان قائم دارو 30,000 تومان
فرآورده طبیعی قرص
سازنده: گیاهان قائم دارو 24,000 تومان