دوتاستراید 0.5mg کپسول خوراکی
سازنده: Steril-gene Life Sciences 46,800 تومان
دوتاستراید 0.5mg کپسول خوراکی
سازنده: داروسازی زهراوی 46,800 تومان
دوتاستراید 0.5mg کپسول خوراکی
سازنده: GAP pharmaceuticals 252,300 تومان
تولترودین تارترات 1mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 7,250 تومان
تولترودین تارترات 2mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 9,350 تومان
سولیفناسین سوکسینات 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 31,500 تومان
سولیفناسین سوکسینات 5mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 22,500 تومان
تادالافیل 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 2,520 تومان
تادالافیل 20mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 4,800 تومان
تامسولوسین 0.4mg کپسول پیوسته رهش خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 21,000 تومان
دی متیل سولفواکساید 50% محلول داخل بدن
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی
داپوکستین (بصورت هیدروکلراید) 60mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی کوثر 54,000 تومان
داپوکستین (بصورت هیدروکلراید) 30mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی ابوریحان 48,000 تومان
داپوکستین (بصورت هیدروکلراید) 30mg قرص خوراکی
سازنده: کیش مدیفارم 32,000 تومان
داپوکستین (بصورت هیدروکلراید) 30mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تهران دارو 28,800 تومان
داپوکستین (بصورت هیدروکلراید) 30mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی امین 80,000 تومان