دوتاستراید 0.5mg کپسول خوراکی
DUTASTERIDE 0.5mg ORAL CAPSULE
سازنده: Steril-gene Life Sciences 46,800 تومان
دوتاستراید 0.5mg کپسول خوراکی
DUTASTERIDE 0.5mg ORAL CAPSULE
سازنده: داروسازی زهراوی 46,800 تومان
تولترودین تارترات 1mg قرص خوراکی
TOLTERODINE TARTARATE 1mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 7,250 تومان
تولترودین تارترات 2mg قرص خوراکی
TOLTERODINE TARTARATE 2mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 187 تومان
سولیفناسین سوکسینات 10mg قرص خوراکی
SOLIFENACIN SUCCINATE 10mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 31,500 تومان
سولیفناسین سوکسینات 5mg قرص خوراکی
SOLIFENACIN SUCCINATE 5mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 22,500 تومان
تادالافیل 10mg قرص خوراکی
TADALAFIL 10mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 2,520 تومان
تادالافیل 20mg قرص خوراکی
TADALAFIL 20mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 4,800 تومان